Nuorodos

PROGRAMOS IR UGDYMO PLANAI

Pradinio ugdymo bendroji programa

http://www.smm.lt/ugdymas/docs/programos/1_pradinio%20ugdymo%20bendroji%20programa.pdf

 

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa pradinėse klasėse

http://www.smm.lt/ugdymas/docs/programos/PRADINUKAI.pdf

 

Viskas apie civilinę saugą.

http://www.civilinesauga.lt/index.php?lng=lt&content=pages&page_id=17

Pradinio ugdymo metodinės rekomendacijos (būtinų kompetencijų plėtojimas, pradinio ugdymo organizavimas, metodiniai patarimai siekiant pradinio ugdymo tikslų atskirų dalykų pamokose)

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Mokinių pasiekimų vertinimas

http://www.esvietimas.lt/upload/file/Mokymosi%20pasiekimu%20vertinimas.pdf

 

Komentarai dėl pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo

http://www.smm.lt/ugdymas/docs/ugd_programos/Vertinimas%20tinklalapyje.pdf

 

http://www.upc.smm.lt/suzinokime/rekomendacijos/vertinimas/

 

ŠMM 2004 m. įsakymas Nr.ISAK-256 "DĖL MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO SAMPRATOS"

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=228113&p_query=&p_tr2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PAMOKŲ PLANAVIMAS

Metodinės rekomendacijos pradinių klasių mokytojams

http://www.pedagogika.lt/index.php?1215831742

Dažniausiai užduodami mokytojų klausimai dėl planavimo

http://www.upc.smm.lt/klausimai.php

Ilgalaikių planų pavyzdžiai

http://www.upc.smm.lt/suzinokime/planai/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATESTACIJA

2008-11-24 įsakymas Nr. ISAK-3216

Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

Publikavimas: Valstybės žinios, 2008-12-11, Nr. 142-5669

Įsigalioja 2009-01-01

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332784&p_query=&p_tr2=

2009-01-16 įsakymas Nr. ISAK-94

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo nr. ISAK-3216 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimas: Valstybės žinios, 2009-01-27, Nr. 10-378

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=336138

2009-02-17 įsakymas Nr. ISAK-308

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 "Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Publikavimas: Valstybės žinios, 2009-02-21, Nr. 20-816

Įsigalioja 2009-02-22

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=337879